รายงานการเข้าร่วมการศึกษาหลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 21

การศึกษาหลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 21 จัดขึ้นโดย สถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์–4 มีนาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Participants
  1. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการ
  2. นายณัฐวุฒิ อ่าวสกุล, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
Event Date
2017-02-23 to 2017-03-04
Year
2017
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ