รายงานการเข้าร่วมการศึกษาหลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 21

การศึกษาหลักสูตร สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 21 จัดขึ้นโดย สถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์–4 มีนาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการ
  2. นายณัฐวุฒิ อ่าวสกุล, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
วันที่เข้าร่วม :
2560-02-23 ถึง 2560-03-04
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :