รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (รุ่นที่ 1)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (รุ่นที่ 1) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันพุธที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สมาคมส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Participants

นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ

Event Date
2017-05-17 to 2017-05-19
Year
2017
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ