รายงานการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (รุ่นที่ 1)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (รุ่นที่ 1) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันพุธที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ สมาคมส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ

วันที่เข้าร่วม :
2560-05-17 ถึง 2560-05-19
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟ้มข้อมูล :