รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร (Thai Library in Digital Era of Thailand)

การประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร (Thai Library in Digital Era of Thailand) จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

Participants
  1. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  2. นางสาวธนพร อินพุ่ม, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  3. นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ
Event Date
2017-11-24
Year
2017
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ