รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร (Thai Library in Digital Era of Thailand)

การประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร (Thai Library in Digital Era of Thailand) จัดโดย ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ชั้น 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  2. นางสาวธนพร อินพุ่ม, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  3. นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชำนาญการ
วันที่เข้าร่วม :
2560-11-24
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :