รายงานการเข้าร่วมประชุมสมาคมและสถาบันห้องสมุดส่วนห้องสมุดและการบริการวิจัยสำหรับรัฐสภาและสหภาพรัฐสภา (IFLAPARL and IPU Joint Virtual Conference)

รายงานการเข้าร่วมประชุมสมาคมและสถาบันห้องสมุดส่วนห้องสมุดและการบริการวิจัยสำหรับรัฐสภาและสหภาพรัฐสภา (IFLAPARL and IPU Joint Virtual Conference) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 เรื่อง ห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย : สู่วาระแห่งทศวรรษถัดไป  

การประชุมร่วมกันของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุดส่วนห้องสมุดและการบริการวิจัยสําหรับรัฐสภาและสหภาพรัฐสภา (IFLAPARL and IPU Joint Virtual Conference) ในค.ศ. 2021 นี้  เป็นการประชุมซึ่งจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการประชุมปกติของส่วนห้องสมุดและการบริการวิจัยสําหรับรัฐสภา (IFLA Library and Research Services for Parliaments Section: IFLAPARL)ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) ในลักษณะของ Pre-Conference

Participants

นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ
นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชํานาญการ
นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชํานาญการ
นายอุดมศักดิ์ โกสิทธิ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

Event Date
2021-09-06 ถึง 2021-09-08
Year
2021
Source of Knowledge
From IFLA Conference
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด