รายงานการเข้าร่วมประชุมสมาคมและสถาบันห้องสมุดส่วนห้องสมุดและการบริการวิจัยสำหรับรัฐสภาและสหภาพรัฐสภา (IFLAPARL and IPU Joint Virtual Conference)

รายงานการเข้าร่วมประชุมสมาคมและสถาบันห้องสมุดส่วนห้องสมุดและการบริการวิจัยสำหรับรัฐสภาและสหภาพรัฐสภา (IFLAPARL and IPU Joint Virtual Conference) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564 เรื่อง ห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย : สู่วาระแห่งทศวรรษถัดไป  

การประชุมร่วมกันของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุดส่วนห้องสมุดและการบริการวิจัยสําหรับรัฐสภาและสหภาพรัฐสภา (IFLAPARL and IPU Joint Virtual Conference) ในค.ศ. 2021 นี้  เป็นการประชุมซึ่งจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการประชุมปกติของส่วนห้องสมุดและการบริการวิจัยสําหรับรัฐสภา (IFLA Library and Research Services for Parliaments Section: IFLAPARL)ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (International Federation of Library Associations and Institutions: IFLA) ในลักษณะของ Pre-Conference

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ 
นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
นางสาวนราภัทร เพชรมณี, บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ
นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นางสาววิจิตรา ประยูรวงษ์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว, บรรณารักษ์ชํานาญการ
นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์, บรรณารักษ์ชํานาญการ
นายอุดมศักดิ์ โกสิทธิ์, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

วันที่เข้าร่วม :
2564-09-06 ถึง 2564-09-08
ปีที่เข้าร่วม :
2564
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม IFLA
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด