รายงานผลการจัดกิจกรรม Citation Guru ส่งต่อความรู้เรื่องอ้างอิง

ประโยชน์และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

  1. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหอสมุดรัฐสภาในฐานะผู้แบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจแก่บุคลากรของสำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร และควรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง
  2. เป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบการอ้างอิงของสำนักวิชาการให้เป็นที่รู้จัก โดยในอนาคตเอกสารที่เผยแพร่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติอาจเตรียมทำบรรณานุกรมเอกสารต่าง ๆ ตามรูปแบบสำนักวิชาการไว้ให้อัตโนมัติในลักษณะพร้อมใช้ (ในส่วนของคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติกำลังเริ่มดำเนินการ)
  3. ควรมีการสอดแทรกวัฒนธรรมการมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศผ่านกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
  4. ควรมีการประสานงานกับสำนักสารสนเทศในการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ให้เกิดข้อบกพร่องในการจัดกิจกรรมน้อยที่สุด
  5. ควรยกย่องผู้ที่มีความเสียสละเป็นจิตอาสาในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องต่าง ๆ ของสำนักงานในทุกกรณี เพื่อเป็นกำลังใจให้คนมีจิตในการเป็นผู้ให้ อันเป็นการสนับสนุนความเป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริง และจะนำไปสู่สังคมอุดมปัญญา

กิจกรรม Citation Guruส่งต่อความรู้เรื่องอ้างอิงนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงที่ถูกต้องและสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อรณรงค์ในเรื่องจริยธรรมทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงแก่เพื่อนร่วมงาน โดย Citation Guru ในกิจกรรมนี้หมายถึง ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการอ้างอิงตามหลักสูตร และพร้อมที่จะเป็นจิตอาสาถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวแก่เพื่อนร่วมงาน โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ได้แก่

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2565
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 8 กันยายน 2565
     
Participants

ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจากสำนักและกลุ่มงานต่าง ๆ ลงทะเบียนขอเข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งผู้เข้าอบรมและผู้สังเกตการณ์) รวม 151 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 จำนวน 77 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 74 คน

Event Date
2022-08-26 to 2022-09-08
Year
2022
Source of Knowledge
From a BAS Meeting
Author
ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ