รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : การศึกษาการบังคับใช้

Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
No. of Pages
257
ISBN
978-974-9614-58-7
Year
2551
Research Types
Research by the Bureau of Academic Services