Election

อินโฟกราฟิก เรื่อง คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ส.ส. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 97 ได้บัญญัติไว้ ว่า บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ​

อินโฟกราฟิก เรื่อง ใครบ้างไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.

 

บุคคลต้องห้าม ไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [พุทธศักราช 2560] มาตรา 98 ได้บัญญัติไว้ ว่า บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ​

Subscribe to Election