Human Library Online

Human Library Online : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 22 การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพ (การเกษตร) ด้วยตนเอง