ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์

ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 22 การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพ (การเกษตร) ด้วยตนเอง

หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 22 การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอาชีพ (การเกษตร) ด้วยตนเอง

โดย นายวิรัตน์ ภูมาลัย นายช่างพิมพ์อาวุโส สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร