Human Library Online

Human Library Online : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 24 เทคนิคการทำ presentation และการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ