ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์

ห้องสมุดมนุษย์ออนไลน์ : หนังสือมนุษย์ เล่มที่ 24 เทคนิคการทำ presentation และการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ