การพัฒนาห้องสมุดรัฐสภาสู่การเป็น SMART LIBRARY

Author:
ศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน
คณะอนุกรรมการจัดทำองค์ความรู้ที่ 1 พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital Parliament & Smart Parliament สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
No. of Pages:
82
Year:
2019