การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Author:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน
หน่วยงาน :
No. of Pages:
217
Year:
2012