การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Curriculum Development for Capacity Building of the Chief of Executive of Tambol Administrative Organizations
Author
ปริญญา จรูญโรจน์, ม.ล.
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Year
2549
Research Types
Research by Students