ฐานข้อมูลออนไลน์

In-House databases

 • คลังปัญญารัฐสภา (Parliament Intellectual Repository: PIR) เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมผลงานที่ผลิตโดยบุคลากรของรัฐสภา ประกอบด้วย ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา, ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ, ผลงานเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ, ผลงานเลื่อนระดับชำนาญการ และเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง

 • คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ จัดเก็บและให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ซึ่งครอบคลุมสารสนเทศจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. เอกสารตามบทบาทอำนาจของรัฐสภา 2. ผลงานของรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา 3. สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา และ 4. กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   

  กลุ่มที่ 1 :

Subscribed databases

 • ProQuest Dissertations & Theses A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียเอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน

  • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับ…
 • ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง

  25 Results Found
 • User: nalt   /  Password: library@2020

  Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วย จำนวนวารสารฉบับเต็มและนิตยสารมากกว่า 9,017 ชื่อเรื่อง ที่ได้รับการรีวิว ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่…

  25 Results Found
 • User: nalt  /  Password: library@2020

  eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาทางการศึกษา สามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัย ประกอบด้วยหนังสือกว่า 180,000 เล่ม จาก

  1. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น Oxford University Press, MIT Press, Stat University of New York Press,…
  25 Results Found
 • User: nalt  /  Password: library@2020

  HeinOnline Package ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ กฎหมาย และเอกสารของรัฐบาล รวมถึงผลงานจากความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านกฎหมาย ประวัติศาสตร์ บันทึกรัฐสภาทั้งหมด ทะเบียนกลาง และประมวลกฎหมายรัฐบาลกลาง ประกอบด้วย 5 ฐานข้อมูล

  25 Results Found
 • Lexis Advance ฐานข้อมูลด้านกฎหมายที่สามารถสืบค้นได้ทั้ง Lexis และ Nexis ด้วยการค้นที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เอกสารฉบับเต็ม (Full text) ประกอบด้วยข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย ตัวบทกฎหมายต่างๆ คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ของประเทศต่างๆ ด้านกฎหมายและสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 1980…

 • ใช้บริการนอกเครือข่ายรัฐสภาติดต่อ lirt@parliament.go.th

  Westlaw International เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย ข่าว ข้อมูลทางธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมเนื้อหาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และจากสํานักพิมพ์ชั้นนําทางด้านกฎหมาย อาทิเช่น 

  • Sweet & Maxwell
  • ELLIS Publication

Open Access databases

 • The Directory of Open Access Books (DOAB) is a discovery service for Open Access monographs. DOAB provides a searchable index to peer-reviewed monographs and edited volumes published under an Open Access business model, with links to the full texts of the publications at the publisher’s website or repository.

 • ฐานข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กําลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ

  บริการ K-EconAnalysis

 • DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. DOAJ is independent. All funding is via donations, 40% of which comes from sponsors and 60% from members and publisher members. All…

 • FindLaw, a part of Thomson Reuters, is a pioneer and innovator in marketing solutions for law firms, online legal information and services for lawyers, businesses, and individuals.Today, FindLaw.com remains the most popular site for free legal information on the Internet with more than eight million visitors each month and the largest online…

 • Justia provides free case law, codes…

 • Legal Information Institute: Open access to law since 1992 .We are a not-for-profit group that believes everyone should be able to read and understand the laws that govern them, without cost.

 • ฐานข้อมูลกลางที่ได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านกระบวนการนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในรูปแบบดิจิทัล เริ่มตั้งแต่การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจนถึงประกาศใช้เป็นกฎหมาย ในส่วนข้อมูลวิชาการและกฎหมายนำเสนอประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา…

 • WolrdLII is a collaborative project of the following Legel Information Institutes. Free, independent and non-profit access to worldwide law . Over 800 full text Databases from over 120 countries on all continents. They can be searched together, separately, by jurisdiction, or as individual databases. They include many hundreds of thousands of…

 • Free access & non-profit The Asian Legal Information Institute (AsianLII - www.asianlii.org) is a non-profit and free access website for legal information from all 27 countries and territories in Asia located from Japan in the east to Pakistan in the west, and from Mongolia in the north to Timor Leste in the south. Access to AsianLII is…

 • CanLII is a non-profit organization that has been engaged by the law societies of Canada that are members of the Federation of Law Societies of Canada to establish, operate, maintain and provide to the law societies a website dedicated to providing continuous access to a virtual library of Canadian legal information. CanLII's goal is to make…

 • ห้องสมุดกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย คำแปลกฎหมาย (Translation of Law) Thai Code Annotated งานวิจัย บทความทางกฎหมาย ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย กฎหมายสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย และกฎหมายสำหรับคนพิการทางการมองเห็น