Online Databases

In-House databases

 • คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ จัดเก็บและให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา ซึ่งครอบคลุมสารสนเทศจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. เอกสารตามบทบาทอำนาจของรัฐสภา 2. ผลงานของรัฐสภาและบุคคลในวงงานรัฐสภา 3. สารสนเทศสนับสนุนภารกิจของรัฐสภา และ 4. กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
   

  กลุ่มที่ 1 :

 • คลังปัญญารัฐสภา (Parliament Intellectual Repository: PIR) เป็นคลังข้อมูลที่รวบรวมผลงานที่ผลิตโดยบุคลากรของรัฐสภา ประกอบด้วย ผลงานของบุคลากรในสังกัดรัฐสภา, ผลงานเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ, ผลงานเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ, ผลงานเลื่อนระดับชำนาญการ และเอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล(นบส.) ส่วนหนึ่งของหลักสูตร การพัฒนานักบริหารระดับสูง

  21 Results Found

Subscribed databases

 • ProQuest Dissertations & Theses A&I เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลียเอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า 2 ล้านระเบียน

  • ให้ข้อมูลบรรณานุกรมวิทยานิพนธ์ระดับ…
  21 Results Found
  21 Results Found
 • ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการได้ 24 ชั่วโมง

  21 Results Found
  21 Results Found

Open Access databases

 • ฐานข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาค เศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กําลัง เป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ

  บริการ K-EconAnalysis

  21 Results Found
 • DOAJ is a community-curated online directory that indexes and provides access to high quality, open access, peer-reviewed journals. DOAJ is independent. All funding is via donations, 40% of which comes from sponsors and 60% from members and publisher members. All…

  21 Results Found
 • FindLaw, a part of Thomson Reuters, is a pioneer and innovator in marketing solutions for law firms, online legal information and services for lawyers, businesses, and individuals.Today, FindLaw.com remains the most popular site for free legal information on the Internet with more than eight million visitors each month and the largest online…

  21 Results Found
 • Justia provides free case law, codes…

  21 Results Found
 • Legal Information Institute: Open access to law since 1992 .We are a not-for-profit group that believes everyone should be able to read and understand the laws that govern them, without cost.

  21 Results Found
 • WolrdLII is a collaborative project of the following Legel Information Institutes. Free, independent and non-profit access to worldwide law . Over 800 full text Databases from over 120 countries on all continents. They can be searched together, separately, by jurisdiction, or as individual databases. They include many hundreds of thousands of…

  21 Results Found
 • Free access & non-profit The Asian Legal Information Institute (AsianLII - www.asianlii.org) is a non-profit and free access website for legal information from all 27 countries and territories in Asia located from Japan in the east to Pakistan in the west, and from Mongolia in the north to Timor Leste in the south. Access to AsianLII is…

  21 Results Found
 • CanLII is a non-profit organization that has been engaged by the law societies of Canada that are members of the Federation of Law Societies of Canada to establish, operate, maintain and provide to the law societies a website dedicated to providing continuous access to a virtual library of Canadian legal information. CanLII's goal is to make…

  21 Results Found
 • ห้องสมุดกฏหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ความเห็นทางกฎหมาย คำแปลกฎหมาย (Translation of Law) Thai Code Annotated งานวิจัย บทความทางกฎหมาย ดัชนีสืบค้นกฎหมายไทย กฎหมายสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย และกฎหมายสำหรับคนพิการทางการมองเห็น

 • ฐานข้อมูลสารานุกรมสรุปหัวข้อการเมืองการปกครองของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในขณะนี้ มี 3,511 บทความ

  21 Results Found
 • ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียนนี้ ได้ถูกรวบรวมไว้และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมาย สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนได้

  21 Results Found
 • ศูนย์บริการข้อมูลด้านกฎหมายและหน่วยประสานงานวุฒิสภา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้บริการข้อมูลทางด้านกฎหมาย อันเปรียบเสมือนที่ปรึกษาด้านกฎหมายของวุฒิสภา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญสำหรับสมาชิกวุฒิสภาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  21 Results Found
 • Laws, regulations and rules used in the operation of the Court of Justice.

  21 Results Found
 • ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ กฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว กลุ่มกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎหมายผู้สูงอายุ

  21 Results Found
 • The Directory of Open Access Books (DOAB) is a discovery service for Open Access monographs. DOAB provides a searchable index to peer-reviewed monographs and edited volumes published under an Open Access business model, with links to the full texts of the publications at the publisher’s website or repository.

  21 Results Found
 • ฐานข้อมูลกลางที่ได้จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านกระบวนการนิติบัญญัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในรูปแบบดิจิทัล เริ่มตั้งแต่การเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาจนถึงประกาศใช้เป็นกฎหมาย ในส่วนข้อมูลวิชาการและกฎหมายนำเสนอประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการพิจารณาร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา…

  21 Results Found
  21 Results Found