รายงานการสัมมนา เรื่อง รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร

Participants
  1. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
  2. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
Event Date
2018-06-08
Year
2018
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ