รายงานการสัมมนา เรื่อง รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน จัดโดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางสาวสุนิดา บุญญานนท์, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
  2. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
วันที่เข้าร่วม :
2561-06-08
ปีที่เข้าร่วม :
2561
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟ้มข้อมูล :