รายงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3

การอบรมหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 รวมระยะเวลา 200 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการสอบภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2558

Participants
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวธนพร อินพุ่ม, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  4. นางสาววศินี มั่นกลัด, เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส
Event Date
2015-03-24
Year
2015
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ