รายงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3

การอบรมหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 รวมระยะเวลา 200 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการสอบภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2558

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  2. นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  3. นางสาวธนพร อินพุ่ม, บรรณารักษ์ชำนาญการ
  4. นางสาววศินี มั่นกลัด, เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส
วันที่เข้าร่วม :
2558-03-24
ปีที่เข้าร่วม :
2558
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
แฟ้มข้อมูล :