รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุม สมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

การประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ ห้องสมุดรัฐสภา กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26–28 เมษายน 2560

Participants
  1. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นำงสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
Event Date
2017-04-26 to 2017-04-28
Year
2017
Source of Knowledge
From APLAP Conference
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด