รายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุม สมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560

การประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ ห้องสมุดรัฐสภา กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26–28 เมษายน 2560

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางจินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
  2. นำงสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
วันที่เข้าร่วม :
2560-04-26 to 2560-04-28
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการประชุม APLAP
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานห้องสมุด
แฟ้มข้อมูล :