รายงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม (รุ่นที่ 1)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม (รุ่นที่ 1) จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันพุธที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ สมาคมส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Participants

นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ชำนาญการ

Event Date
2017-05-03 to 2017-05-04
Year
2017
Source of Knowledge
From a Training, Meeting or Seminar
Author
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ