รายงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม (รุ่นที่ 1)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม (รุ่นที่ 1) จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันพุธที่ 3 – วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ สมาคมส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วม :

นางสาวเปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ชำนาญการ

วันที่เข้าร่วม :
2560-05-03 ถึง 2560-05-04
ปีที่เข้าร่วม :
2560
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :