การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Script Writer
เปรมฤดี แทนมาลา, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2016-10
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา