คณะกรรมกาารนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)

Script Writer
จีรณัทย์ ชาญเชิงพานิช, วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2016-12
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา