มรดกโลก : ฝันของอันดามัน

Script Writer
สมเกียรติ หะรังศรี, นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2016-09
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา