พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557

Script Writer
ณัฐพล ยิ่งกล้า, นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2015-11
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ภาพปก