Rules & Regulations

ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการใช้หอสมุดรัฐสภา พ.ศ. 2543

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการใช้ห้องสมุดรัฐสภาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ประธานรัฐสภาจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการใช้หอสมุดรัฐสภา พ.ศ. 2543"

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบการใช้ห้องสมุดรัฐสภา พ.ศ. 2518

(2) ระเบียบการใช้ห้องสมุดรัฐสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2524 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 4. ในระเบียบนี้

"หอสมุด" หมายความว่า หอสมุดรัฐสภา

"ผู้อำนวยการ" หมายความว่า ผู้อำนวยการหอสมุดรัฐสภา

"สมาชิกรัฐสภา" หมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญ บัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติสภาเดียว ให้หมายความถึงสมาชิกแห่งสภานั้น

"บุคคลในวงงานรัฐสภา" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยอาศัยระเบียบหรือประกาศของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา

"ข้าราชการ" หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

"ลูกจ้าง" หมายความว่า ลูกจ้างประจำในสังกัดรัฐสภา

"บุคคลภายนอก" หมายความว่า บุคคลอื่นนอกจากสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ข้าราชการ และลูกจ้าง ตามระเบียบนี้

"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการในสังกัดหอสมุด ที่มีหน้าที่หรือที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาวัสดุหอสมุด และให้บริการเกี่ยวกับการใช้หอสมุด

"วัสดุหอสมุด" หมายความว่า วัสดุตีพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุ

"วัสดุตีพิมพ์" หมายความว่า สิ่งตีพิมพ์ในรูปของหนังสือ วารสาร จุลสาร เอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

"โสตทัศนวัสดุ" หมายความว่า สิ่งบันทึกเสียง แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งบันทึกเสียงและภาพ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งไว้ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก ทั้งนี้ไม่ว่าจะต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วยด้วยหรือไม่ หรือสิ่งอื่น ๆ ที่หอสมุดกำหนดให้เป็นโสตทัศนวัสดุและจัดไว้ให้บริการ

ข้อ 5. ให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศข้อบังคับ หรือคำสั่ง เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบนี้


หมวด 1

วัน - เวลา ทำการ

ข้อ 6. หอสมุดให้บริการตามวัน เวลาราชการ คือตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง วัน เวลา ให้บริการของหอสมุด ให้ผู้อำนวยการ เป็นผู้อนุญาต โดยความเห็นชอบของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


หมวด 2

ผู้มีสิทธิใช้และยืมวัสดุหอสมุด

ข้อ 7. ผู้มีสิทธิใช้หอสมุด

(1) สมาชิกรัฐสภา

(2) ข้าราชการ

(3) ลูกจ้าง

(4) บุคคลในวงงานรัฐสภา

(5) บุคคลภายนอก 
ข้อ 8. ผู้มีสิทธิใช้หอสมุดตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) ที่ประสงค์จะยืมวัสดุหอสมุด ต้องมีแถบรหัสสมาชิก การขอรับแถบรหัสสมาชิกของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นแสดงความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ตามแบบที่กำหนด และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกแถบรหัสสมาชิกให้โดยมิชักช้า ในกรณีที่แถบรหัสสมาชิก ซึ่งหอสมุดออกให้แก่ผู้ยืมตามวรรคสอง เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จนไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ หรือสูญหาย หากผู้นั้นมีความประสงค์จะขอรับแถบรหัสสมาชิกใหม่ ให้ยื่นความจำนงตามแบบที่กำหนด พร้อมชำระค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนห้าบาท และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกแถบรหัสสมาชิกใหม่ให้

ข้อ 9. ผู้ที่ประสงค์จะยืมวัสดุหอสมุด ต้องยืมด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงแถบรหัสสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ด้วยทุกครั้ง เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถยืมด้วยตนเองได้ จะมอบหมายให้บุคคลอื่นยืมแทนก็ได้ โดยมอบแถบรหัสสมาชิกพร้อมหนังสือลงลายมือชื่อเจ้าของแถบรหัสสมาชิกให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แทน

ข้อ 10. ผู้ที่มีสิทธิยืมวัสดุหอสมุด ตามข้อ 8 สามารถยืมวัสดุหอสมุดได้ดังนี้

(1) สมาชิกรัฐสภา ยืมได้รวมไม่เกินห้ารายการ กำหนดเวลายืมรายการละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันยืม

(2) ข้าราชการ ลูกจ้าง ยืมได้รวมไม่เกินห้ารายการ กำหนดเวลายืมรายการละไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันยืม 
ข้อ 11. ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยืมวัสดุระหว่างห้องสมุดให้แก่บุคคลตามข้อ 7 (1) (2) และ (3) เมื่อบุคคลนั้นแสดงความประสงค์

ข้อ 12. ผู้มีสิทธิใช้หอสมุดตามข้อ 7 (4) หากมีความประสงค์จะยืมวัสดุหอสมุด ให้เจ้าหน้าที่พิจารณา อนุญาตให้ยืมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะอนุญาตให้ยืมได้รวมไม่เกินสามรายการ กำหนดเวลายืม รายการละไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันยืม

ข้อ 13. ผู้มีสิทธิใช้หอสมุดตามข้อ 7 (5) ให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุญาตให้ยืมวัสดุหอสมุดได้เป็นราย ๆ ไป ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 14. ภายใต้บังคับหมวด 5 ผู้มีสิทธิใช้หอสมุดตามข้อ 7 (4) (5) ที่ได้รับอนุญาตให้ยืมวัสดุหอสมุด ให้ผู้นั้นลงรายละเอียดการยืมในแบบพิมพ์ตามที่หอสมุดกำหนด

ข้อ 15. ผู้ยืมจะยืมวัสดุหอสมุดที่ยืมไปนั้นได้ไม่เกินสองครั้งติดต่อกัน ผู้ยืมที่ประสงค์จะยืมต่อ ให้นำวัสดุหอสมุดที่ยืมไปนั้นพร้อมแถบรหัสสมาชิกหอสมุดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้อื่นสั่งจองวัสดุหอสมุดที่ถูกยืมไปนั้นไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะงดให้ยืมต่อ

ข้อ 16. ในกรณีที่หอสมุดมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ในอันที่จะต้องใช้วัสดุหอสมุดที่ถูกยืมไป ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกคืนวัสดุที่ถูกยืมไปนั้น จากผู้ยืม ก่อนครบกำหนดเวลายืมได้


หมวด 3

ประเภทวัสดุหอสมุด

ข้อ 17. วัสดุหอสมุด แบ่งออกเป็นสองประเภท

(1) วัสดุหอสมุดที่ยืมได้

(2) วัสดุหอสมุดที่ห้ามยืม

ข้อ 18. วัสดุหอสมุดที่ยืมได้ ได้แก่ หนังสือทั่วไป วารสารที่ให้บริการในหอสมุดแล้วหนึ่งเดือน รายงานการประชุม โสตทัศนวัสดุ และวัสดุอื่น ๆ ที่หอสมุดมิได้ระบุห้ามยืม

ข้อ 19. วัสดุหอสมุดที่ห้ามยืม ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารฉบับปัจจุบัน ซีดี-รอม ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช ลูกโลก แผนที่ และวัสดุหอสมุดอื่น ๆ ที่หอสมุดระบุห้ามยืม หมวด 4 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้หอสมุด


หมวด 4

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้หอสมุด

ข้อ 20. ผู้เข้าใช้หอสมุดต้องปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้

(1) แต่งกายสุภาพ

(2) บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าใช้หอสมุด ต้องลงชื่อในสมุดที่หอสมุดได้จัดไว้

(3) ก่อนเข้าใช้หอสมุด หนังสือและสิ่งของต่าง ๆ ที่มิใช่ของหอสมุดต้องวางไว้ ณ ที่ที่หอสมุดกำหนด ยกเว้นของมีค่า

(4) ก่อนเข้าใช้หอสมุดทุกครั้ง ต้องติดบัตรแสดงตนหรือบัตรอนุญาตเข้าบริเวณรัฐสภา

(5) อ่านหนังสือหรือใช้วัสดุหอสมุดอื่นใดภายในหอสมุด ณ บริเวณที่จัดไว้

(6) วางหนังสือหรือวัสดุหอสมุดที่ใช้แล้ว ไว้บนโต๊ะอ่านหนังสือ หรือในที่ที่หอสมุดกำหนดให้วาง

(7) ไม่สูบบุหรี่ หรือนำอาหาร เครื่องดื่มเข้ามาภายในหอสมุด

(8) ไม่พูดคุยเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ ให้เป็นที่รบกวนสมาธิของผู้อื่น

(9) ไม่ทำให้เกิดความสกปรกในบริเวณหอสมุด ตลอดจนช่วยกันรักษาหนังสือ และทรัพย์สินของหอสมุด

(10) ห้ามขีดเขียน ตัด ฉีก หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดให้ทรัพย์สินของหอสมุดเสียหาย

(11) ห้ามนำหนังสือหรือวัสดุหอสมุดใด ๆ ออกนอกหอสมุดโดยมิได้ยืมตามระเบียบ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อน

(12) ก่อนออกจากหอสมุดทุกครั้ง ให้แสดงสิ่งของที่จะนำออกจากหอสมุดต่อเจ้าหน้าที่


หมวด 5

หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้และผู้ยืมวัสดุหอสมุด


ข้อ 21. ผู้ใช้และผู้ยืม มีหน้าที่และความรับผิด ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ใช้และผู้ยืมวัสดุหอสมุดต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดของหอสมุดโดยเคร่งครัด และผู้ยืมต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัสดุหอสมุดที่ยืมก่อนทุกครั้ง หากพบความชำรุดบกพร่องให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทราบ มิฉะนั้นผู้ยืมจะต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องนั้นเอง

(2) ในกรณีที่ผู้ใช้หรือผู้ยืมวัสดุหอสมุดกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้วัสดุหอสมุดชำรุดเสียหาย จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการซ่อมแซมวัสดุนั้น พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของหอสมุดอีกเป็นเงินจำนวนห้าสิบบาท

(3) ผู้ใช้หรือผู้ยืมจะต้องรับผิดในความชำรุดเสียหายของวัสดุหอสมุดที่ตนได้ก่อให้เกิดขึ้น และไม่อาจซ่อมแซมได้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้วัสดุหอสมุดที่ยืมสูญหาย ให้ผู้ใช้หรือผู้ยืมวัสดุหอสมุด จัดหาวัสดุอย่างเดียวกันนั้นมาทดแทน ภายในกำหนดเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ทราบถึงความชำรุดเสียหาย หรือการสูญหาย หากไม่สามารถจัดหามาทดแทนได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ชดใช้ชำระเงินแทน เป็นจำนวนสองเท่า ของราคาวัสดุที่ชำรุดเสียหาย และไม่อาจซ่อมแซมได้ หรือที่สูญหายนั้น

(4) ผู้ใช้หรือผู้ยืมที่กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้วัสดุหอสมุดชำรุดเสียหายและไม่อาจซ่อมแซมได้ หรือสูญหาย และวัสดุชนิดนั้นเป็นวัสดุที่ไม่อาจจะจัดหามาทดแทนได้และไม่อาจทราบราคา ผู้ใช้หรือผู้ยืมจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่ก่อขึ้นนั้น โดยให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนดราคาวัสดุนั้น ๆ เองตามความเหมาะสมเยี่ยงวิญญูชนจะพึงกำหนด ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ

(5) ผู้ยืมจะต้องส่งคืนวัสดุหอสมุดที่ยืมภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ส่งคืนและมิได้นำวัสดุที่ยืมนั้นมาต่ออายุการยืมภายในกำหนดเวลายืม จะต้องชำระค่าปรับ ในการใช้วัสดุที่ยืมนั้นเกินเวลาที่กำหนด เป็นเงินรายการละห้าบาทต่อวัน โดยเริ่มนับแต่ วันถัดจากวันที่ครบกำหนดการยืม เป็นต้นไป ในกรณีตาม (3) หากผู้ใช้หรือผู้ยืม ขอให้หอสมุดเป็นผู้ดำเนินการ จัดหาวัสดุมาทดแทน วัสดุหอสมุดที่ชำรุดเสียหาย และไม่อาจซ่อมแซมได้หรือที่สูญหายนั้น ผู้ใช้หรือผู้ยืมจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการรายการละห้าสิบบาท พร้อมราคาค่าวัสดุดังกล่าวด้วย และให้หอสมุดแจ้งแก่ผู้ใช้หรือผู้ยืม ทราบถึงผลการดำเนินการ ภายในกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่หอ
สมุดรับดำเนินการ ทั้งนี้หากหอสมุดไม่สามารถจัดหาวัสดุดังกล่าวได้ ผู้ใช้หรือผู้ยืม จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ใน (3)

ข้อ 22. ผู้ยืมที่มิได้นำวัสดุหอสมุดที่ครบกำหนดเวลายืมมาส่งคืน หรือนำมาต่ออายุการยืม ห้ามผู้ยืมยืมวัสดุหอสมุดได้อีก จนกว่าจะนำวัสดุหอสมุดที่ครบกำหนดเวลายืม มาส่งคืนหรือต่ออายุการยืมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 23. ในกรณีที่อายุของสภาสิ้นสุดลง หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้สมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ส่งคืนวัสดุหอสมุดที่ยืมทั้งหมดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่อายุสภาสิ้นสุดลง หรือวันที่ยุบสภาผู้แทนราษฎร หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว บุคคลใดยังไม่ได้ส่งคืน ให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี หักเงินเดือนของบุคคลนั้นเป็นจำนวนสองเท่าของราคาวัสดุแต่ละรายการที่ยังไม่ได้ส่งคืน ในกรณีที่บุคคลในวงงานรัฐสภาพ้นหน้าที่ นอกจากพ้นหน้าที่ตามความในวรรคหนึ่งแล้ว ให้บุคคลนั้นส่งคืนวัสดุหอสมุดทุกรายการทันที หากมิได้นำส่งคืนวัสดุหอสมุดที่ยืมรายการใด ให้หน่วยงานตามวรรคหนึ่งหักเงินเดือนของบุคคลนั้นเป็นจำนวนสองเท่าของราคาวัสดุแต่ละรายการที่ยังไม่ได้ส่งคืน ข้าราชการ หรือลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติให้โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือได้รับอนุมัติให้ลาออก ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นจะต้องส่งคืนวัสดุหอสมุดที่ยืมไปทุกรายการทันที มิฉะนั้นให้หน่วยงานตามวรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี หักเงินเดือนเป็นจำนวนสองเท่าของราคาวัสดุแต่ละรายการที่ยังไม่ได้ส่งคืน

ข้อ 24. ผู้มีสิทธิใช้หอสมุดตามข้อ 7 (1) (2) (3) และ (4) ที่ไม่ส่งคืนวัสดุหอสมุดที่ยืม ภายในเวลาที่กำหนด และมิได้นำวัสดุหอสมุดนั้นมาต่ออายุการยืมภายในกำหนดเวลา และหอสมุดได้มีหนังสือทวงถามไม่น้อยกว่าสองครั้งซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าห้าวัน หากผู้นั้นไม่มาติดต่อกับหอสมุดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่หอสมุดได้มีหนังสือทวงถามครั้งที่สอง ให้หน่วยงานตามข้อ 23 วรรคหนึ่ง หักเงินเดือนเป็นจำนวนสองเท่าของราคาวัสดุแต่ละรายการที่ยังไม่ได้ส่งคืน หมวด 6 การดำเนินการของเจ้าหน้าที่


หมวด 6

การดำเนินการของเจ้าหน้าที่


ข้อ 25. ในกรณีที่ต้องหักเงินเดือนของผู้ยืมวัสดุหอสมุด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงิน พร้อมหลักฐานการยืมไปยังกองคลังและพัสดุของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แล้วแต่กรณี และให้หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการหักเงินเดือนของบุคคลตามที่ได้รับแจ้งโดยทันที ในกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างแสดงความจำนง ขอโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือลาออก ให้กองกลางของแต่ละสำนักงานตามวรรคหนึ่งแจ้งให้หอสมุดทราบโดยทันที

ข้อ 26. เงินที่หอสมุดได้รับตามระเบียบนี้ ให้หอสมุดปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติทางราชการ

ข้อ 27. ผู้ใช้หอสมุด ต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ หากฝ่าฝืน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการดังนี้

(1) ตักเตือน

(2) ให้ออกจากหอสมุด

(3) ประกาศให้ทราบพฤติกรรมแห่งการกระทำผิด

(4) ตัดสิทธิการใช้หอสมุด เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกันประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2543

(นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา)

ประธานรัฐสภา