ความเป็นมาและขั้นตอนการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....

Author:
วันวิภา สุขสวัสดิ์, นิติกรชำนาญการ
นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ, นิติกรชำนาญ
หน่วยงาน :
No. of Pages:
154
Year:
2014