ความเป็นมาและขั้นตอนการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ....

ผู้แต่ง :
วันวิภา สุขสวัสดิ์, นิติกรชำนาญการ
นายอานันท์ เกียรติสารพิภพ, นิติกรชำนาญ
จำนวนหน้า :
154
ปีที่พิมพ์ :
2557