รวมบทความ พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง

รวมบทความ พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง

วุฒิธรรม คือ หลักธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ

การดำเนินชีวิตในปัจจุบันเต็มไปด้วยความเร่งรีบ การแข่งขัน ก่อให้เกิดความเครียด หลายคนหาทางออกเพื่อระบายความเครียดที่แตกต่างกันไป อาจจะถูกบ้าง ผิดบ้าง ผู้ที่หาทางออกได้อย่างสร้างสรรค์ และฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้สงบ คือ ผู้ที่มีความสุขที่ยั่งยืน

ผู้เขียนได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพุทธศาสนา สังคม และการเมือง โดยได้รวมบทความด้านพุทธศาสนาซึ่งเนื้อหาภายในเล่มได้มาจากการทำข้อสอบ ผลงาน รายงานต่าง ๆ ทั้งหมด 22 เรื่อง อาทิ พุทธศาสนศึกษา : ทางเลือกแห่งการแสวงหาครั้งใหม่ ชุมชนพระสงฆ์ในพุทธกาล ที่มา ความหมาย และความสำคัญของวินัยสงฆ์ การปฏิบัติกรรมฐานตามแนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ อภิธรรมกับการพัฒนาชีวิตและสังคม พุทธศาสนากับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำไมสตรีจึงต้องเรียนรู้พระพุทธศาสนา ปัญหาโสเภณี : เหตุปัจจัย มุมมอง และวิธีการแก้ปัญหาตามแนวทางของพุทธศาสนา ระบบการศึกษาในฐานะเครื่องมือของระบบการเมือง ความคิดทางการเมืองในพระสูตร บทบาททางการเมืองของพระสงฆ์ แนวคิดทางพุทธศาสนาที่มีอยู่ในข้อเสนอการปฏิรูปการเมืองในสมัยปัจจุบัน : ศึกษาเฉพาะกรณี ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี และพุทธศาสนาไทยในยุครัฐบาล คสช.

หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมีวุฒิภาวะทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคม และทางสติปัญญา เพื่อให้สามารถปรับตัวในสังคมได้ดี มีไมตรีจิตต่อผู้อื่นด้วยวุฒิธรรมอันเป็นหลักธรรมที่นำไปสู่ความเจริญ

หนังสือ "รวมบทความ พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถ  มาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : วินัย ผลเจริญ. (2562). รวมบทความ พุทธศาสนากับสังคมและการเมือง. [BQ 4570.S7 ว621พ 2562]

ผู้จัดทำ :
จินตนา เอี่ยมคง, บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
วศินี มั่นกลัด, เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on