การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

ยุคดิจิทัลเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่องค์การมุ่งหวังไว้ ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยผลักดันให้องค์การอยู่ได้ และก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

จากการที่สภาพแวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เรื่องของความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง การแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันโดยการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการให้บริการของรัฐและเอกชนด้วยระบบดิจิทัล ถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่องค์การมุ่งหวังไว้ จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยในการผลักดันให้องค์การสามารถอยู่ได้ และก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการทำงานในยุคดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงองค์การธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การ ผลกระทบของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่มีต่อองค์การ อีกทั้งแนวคิดและทฤษฎี การบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลง แนวคิดกระบวนการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การเตรียมการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในยุคดิจิทัล และงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล ทั้งการบริหารผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การพัฒนาอาชีพ ปัจจัยและเงื่อนไขในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล รวมถึงการปรับตัวองค์การธุรกิจในยุคดิจิทัล อาทิ การจัดจ้างคนนอก การลดขนาดองค์การ การออกแบบองค์การที่มีลักษณะแข่งขันในยุคดิจิทัล ฯลฯ และบทบาทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล ทั้งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนบทบาทนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนประเด็นจริยธรรมและกฎหมายในยุคดิจิทัล ทั้งประเด็นจริยธรรมในสังคมดิจิทัล กฎหมายในสังคมดิจิทัล และประเด็นจริยธรรม กฎหมายกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นจริยธรรมที่สำคัญต้องศึกษาและรู้เรื่องกฎหมายเพื่อป้องกัน 

นอกจากนี้ ยังนำเสนอกรณีศึกษาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์การ ได้แก่ กรณีศึกษากรมสรรพากร กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เห็นตัวแบบของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์การด้วย
    
หนังสือ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล" นี้พร้อมให้บริการ ท่านที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่หอสมุดรัฐสภา

 

ที่มา : บุญอนันต์ พินัยทรัพย์. (2563). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล. [HF 5549.5.M3 บ613ก 2563]

ผู้จัดทำ :
สายฝน ดีงาม, บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
สารภี ช้างพลี, เจ้าพนักงานห้องสมุดอาวุโส กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ
Created on