ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ เป็นเมืองโบราณ สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ปรากฏชื่อในศิลาจารึกเรียกว่า เมืองพระบาง ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาขาด (เขาฤาษี) จรดวัดหัวเมือง (วัดนครสวรรค์) ยังมีเชิงเทินดินเป็นแนวปรากฏอยู่ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น เมืองชอนตะวัน เพราะตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และหันหน้าเมืองไปทางแม่น้ำซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกทำให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าหน้าเมืองตลอดเวลา แต่ภายหลังได้เปลี่ยนเป็น เมืองนครสวรรค์

ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด

รูปวิมาน ตามคติทางศาสนาที่เชื่อถือกันมาว่าบนสวรรค์นั้นเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพทั้งหลาย และผู้มีบุญมากเท่านั้นจึงจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์ มีวิมานเป็นที่สถิตอย่างสุขสบาย เมื่อจังหวัดนี้ชื่อว่า นครสวรรค์ แปลว่า เมืองของชาวสวรรค์ จึงได้นำเอาวิมานมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้

 

ที่มา: 

  • สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์, กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. (2549). ข้อมูลสำคัญจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2549.
  • https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/426237
ผู้จัดทำ :
ใหม่ มูลโสม, บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
ภูริชญ์ ทรัพยรังสี, เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on