ลักษณะภาษาอาเซียน

ลักษณะภาษาอาเซียน

การเข้าใจลักษณะของภาษาต่าง ๆ มีความสำคัญต่อการเรียนรู้และจดจำอย่างยิ่ง ภาษาที่ใช้ในประเทศอาเซียนมีบางอย่างที่เหมือนกันและมีบางอย่างที่แตกต่างกัน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดพิมพ์หนังสือ "เพลินภาษาเพื่อนอาเซียน" เป็นครั้งที่ 2 ขึ้น ในปีพ.ศ. 2558 มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอาเซียนที่น่าสนใจ โดยสรุปเป็นลักษณะของภาษาต่าง ๆ อาทิ

ลักษณะภาษาไทย อยู่ในตระกูล ไต-กะได (Tai-Kadai) หรือนักภาษาศาสตร์บางกลุ่มก็จัดอยู่ในตระกูล ไท-ไต (Thai-Tai) ภาษาไทยมีระบบเสียงวรรณยุกต์ เสียงสูงต่ำที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ความหมายเปลี่ยนไปด้วย เช่น มา ม้า หมา และมีลักษณะเป็นคำโดด คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำ โครงสร้างโดยทั่วไปของประโยคเป็นแบบ ประธาน+กิริยา+กรรม เช่น "แม่ซักผ้า"

ลักษณะภาษาลาว ภาษาลาวมีคำศัพท์และการออกเสียงที่คล้ายกับภาษาไทยถิ่นอีสาน อยู่ในภาษากลุ่มย่อยของภาษาตระกูลไท-ไต (Thai-Tai) ระบบการเขียนประกอบด้วย พยัญชนะ ตามด้วยสระที่จะอยู่ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน ด้านล่างของพยัญชนะคล้ายกับภาษาไทย มีลักษณะเป็นคำโดด และมีลักษณะนามเช่นเดียวกับภาษาไทย

ลักษณะภาษาเขมร อยู่ในตระกูลภาษามอญเขมร (Mon-Khmer) เป็นภาษาคำโดด ลักษณะของประโยคเป็นแบบ ประธาน+กิริยา+กรรม และมีลักษณะนาม เช่นเดียวกับภาษาไทย แต่ต่างกันตรงที่ไม่มีระบบเสียงวรรณยุกต์

ลักษณะภาษาพม่า เป็นภาษาในตระกูลทิเบต-พม่า (Tibeto-Burman) ซึ่งอยู่ในตระกูลภาษาจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) ภาษานี้ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายแต่มีเสียงนาสิกหรือเสียงขึ้นจมูกท้ายพยางค์ซึ่งไม่ออกเสียงอย่างตัวสะกดในภาษาไทย

ลักษณะภาษาเวียดนาม อยู่ในภาษาตระกูลออสโตร เอเชียติก สาขาภาษามอญเขมร มีความใกล้ชิดกับภาษาจีนโดยยืมคำภาษาจีนเป็นจำนวนมาก เป็นภาษาคำโดด เรียงคำในประโยคตามลำดับ ประธาน+กิริยา+กรรม

นอกจากนี้ ยังอธิบายลักษณะของภาษาจีนกลางในสิงคโปร์ ภาษามาเลเซีย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามลายูบรูไน และภาษาฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งลักษณะการใช้ คำทักทาย คำอำลา คำขอบคุณ คำลงท้าย คำอวยพรปีใหม่ การเรียกชื่อวัน ชื่อเดือน ชื่อปี และตัวเลข ในภาษาอาเซียนที่ถูกต้องอีกด้วย

 

ที่มา : สำนักราชบัณฑิตยสภา. (2558). เพลินภาษาเพื่อนอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา. (https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/575818)

ผู้จัดทำ :
ศิริพร โหตรภวานนท์, ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
อภิรดี เสียมศักดิ์, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ
Created on

Add new comment