เอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ)  

ตุลาคม 2562 


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)  

กันยายน 2562 

สิงหาคม 2562 

กรกฎาคม 2562 

มิถุนายน 2562 

 

English