อินโฟกราฟิก เรื่อง 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

อินโฟกราฟิก เรื่อง 5 มิถุนายน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
Author:
นราภัทร เพชรมณี
No. of Pages:
1
Year:
2021


วันข้าวและชาวนา

รู้หรือไม่? 5 มิถุนายน นอกจากเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้ว ยังเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติอีกด้วย

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

เล่ม 136 ตอนพิเศษ 48 ง ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ


ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เล่ม 136 ตอนพิเศษ 48 ง ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 

หมวดหมู่อินโฟกราฟิก :