ศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศของ ป.ป.ช.

Script Writer
โชคสุข กรกิตติชัย, วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2021-11
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมีความรุนแรงและแพร่กระจายไปสู่ทุกภาคส่วนของสังคม มิได้จำกัดอยู่แต่เพียงภายในประเทศหนึ่งประเทศใดเท่านั้น ลำพังแต่กฎหมายหรือการดำเนินการตามกฎหมายภายใน ไม่อาจจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้ทั้งหมด เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดและหลบหนีออกนอกประเทศ หรือมีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปซุกซ่อนไว้ยังต่างประเทศ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้มีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศ" (Thailand Anti–Corruption coordination Center: TACC) ขึ้น ในฐานะรัฐภาคีและหน่วยงานที่มีข้อตกลงระหว่างกัน โดย ป.ป.ช. สามารถดำเนินการตามคำร้องขอและให้ความช่วยเหลือระหว่างกันได้ ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งภารกิจดังกล่าว ได้มอบหมายให้สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศ รวมทั้งการติดตามทรัพย์สินคืน ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของ ป.ป.ช. ในฐานะเป็นองค์กรหลักในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ

ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความร่วมมือในฐานะส่วนประสานงานการติดตามทรัพย์สินคืนกับองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ 

1) ส่วนประสานงานติดตามทรัพย์สินคืน อันเป็นเครือข่ายที่เกิดจากความร่วมมือของธนาคารโลก (World Bank) สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNODC) และองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างปลอดภัย ภายใต้เครือข่ายดังกล่าวจะระบุข้อมูลของอาชญากรที่เป็นที่ต้องการจับกุมในลักษณะหมายอินเตอร์โพล (Interpol Notices) เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่อาชญากรหลบซ่อนอยู่สามารถจับกุมเพื่อส่งตัวมาดำเนินคดียังประเทศที่เกิดการกระทำความผิด 

2) ส่วนประสานงานศูนย์ติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ (International Center for Asset Recovery: ICAR) ซึ่งเป็นความก้าวหน้าจากบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และสถาบัน Basel Institute on Governance ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านคดี ด้านกฎหมายในเบื้องต้น เกี่ยวกับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา การสืบสวนสอบสวน การติดตาม ยึด อายัด และริบทรัพย์สินจากการทุจริตกลับคืน

จากที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศ ได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศในหลาย ๆ กรณี รวมทั้งการได้รับการร้องขอความช่วยเหลือในเชิงข้อมูลการข่าว ซึ่งการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวอยู่ในขีดความสามารถของสำนักงาน ป.ป.ช. ในอันที่จะให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานพันธมิตรได้ ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการของประเทศไทย ได้มีการร้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นเดียวกัน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินคดีทุจริต และเป็นศูนย์กลางการประสานงานในการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 รวมทั้งสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินการและประสานงานคดีทุจริตทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนการติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาผ่านทางเครือข่ายความร่วมมือในระดับสากล ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับการทำงานให้เป็นสากลโดยการร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นเอกภาพ

ภาพปก