โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ

Script Writer
ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สำนักวิชาการ
Broadcast Date
2021-11
Publication type
Publisher
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบราง สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าให้สามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดมลพิษ ลดต้นทุนการขนส่ง และสามารถประหยัดการใช้พลังงานของประเทศได้ในระยะยาว

ลักษณะของโครงการเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟใหม่จำนวน 2 ทาง โดยเป็นคันทางระดับดินและบางส่วนเป็นทางรถไฟยกระดับระยะทางประมาณ 323 กิโลเมตร มีการก่อสร้างสถานีรถไฟจำนวน 26 สถานี ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟจำนวน 4 อุโมงค์ ถนนยกข้ามทางรถไฟ (Overpass) จำนวน 40 แห่ง มีถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) จำนวน 102 แห่ง พร้อมก่อสร้างรั้วสองข้างทางตลอดแนวเส้นทางรถไฟ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยในการให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยมีเส้นทางพาดผ่านจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย 

ประโยชน์ที่สำคัญของโครงการ เช่น สามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งด้านพลังงาน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศจีนตอนใต้และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม พื้นที่ที่ใช้เพื่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องทำการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตลอดเส้นทางโดยคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 9,661 ไร่ 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกรมบัญชีกลาง โดยแบ่งออกเป็น 3 สัญญา และปรากฏผลการประมูลโครงการ ดังนี้

สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว มีผู้ยื่นซองประมูลจำนวน 2 ราย จากผู้ซื้อซองประมูลทั้งหมด 17 ราย และผลเสนอราคาต่ำสุดประมาณ 26,568 ล้านบาท จากราคากลางประมาณ 26,599 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางประมาณ 31 ล้านบาท

สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย มีผู้ยื่นซองประมูลจำนวน 2 ราย จากผู้ซื้อซองประมูลทั้งหมด 18 ราย และผลเสนอราคาต่ำสุดประมาณ 26,900 ล้านบาท จากราคากลางประมาณ 26,913 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางประมาณ 13 ล้านบาท

สัญญาที่ 3 เชียงราย-เชียงของ มีผู้ยื่นซองประมูลจำนวน 2 ราย จากผู้ซื้อซองประมูลทั้งหมด 16 ราย และผลเสนอราคาต่ำสุดประมาณ 19,390 ล้านบาท จากราคากลางประมาณ 19,406 ล้านบาท ต่ำกว่าราคากลางประมาณ 16 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์ของโครงการรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของนั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถประกาศผลผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการได้ เนื่องจากมีการร้องเรียนให้มีการทบทวนและตรวจสอบการประกวดราคาดังกล่าว ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการประกวดราคาก่อสร้างรถไฟทางคู่ (สายเหนือ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และสายอีสาน สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบกระบวนการประกวดราคาการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ (สายเหนือ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และสายอีสาน สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม) ที่ดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดและเปิดเผยราคากลาง การจัดทำ TOR การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา การ e-bidding ตลอดจนการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ประธานกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมกับข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป

ภาพปก