รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยสำเร็จการดำเนินงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรณีศึกษาโครงการวิจัย เรื่อง มาตรการกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสินค้าอาหารในประชาคมอาเซียน: บทเรียนสำหรับประเทศไทย

Author
ปิยะวรรณ ปานโต, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ
No. of Pages
80
Year
2563
Research Types
Research by the Bureau of Academic Services