รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาโดยใช้เครื่องมือการวินิจฉัยสุขภาพองค์กรและเครื่องมือการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์

Developing Human Resource Management Strategy for Parliamentary Offices Using Organizational Health Diagnostic and Strategic Foresight Tools
Author
ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
No. of Pages
161
Year
2021
Research Types
Research by Institutes & Independent scholars
Sponsorship:
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563