บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง โครงการวิจัยผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาไทยในรอบ 30 ปี (พ.ศ. 2515-2545)

Research related to Thai parliament in the past 30 years (1972-2002)
Author
ยุทธพร อิสรชัย และคณะ
No. of Pages
22
Year
2546
Research Types
Research by Institutes & Independent scholars
Sponsorship:
ด้วยเงินทุนสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร