รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

The personal data protection law reform for ASEAN
Author
คณาธิป ทองรวีวงศ์
No. of Pages
348
Year
2560
Research Types
Research by Institutes & Independent scholars
Sponsorship:
ได้รับทุนในการวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร