รายงานการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ

การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ จัดโดย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2550 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 306 – 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2

ผู้เข้าร่วม :
  1. นางมาลินี คงรื่น, วิทยากร 8     
  2. นายวิชาญ ทรายอ่อน, วิทยากร 5     
  3. นางบุศรา เข็มทอง, นิติกร 4
วันที่เข้าร่วม :
2550-03-26
ปีที่เข้าร่วม :
2550
แหล่งที่มา :
ความรู้และประสบการณ์จากการอบรม ประชุม และสัมมนา
ผู้เรียบเรียง :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ
แฟ้มข้อมูล :