บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

ขอเชิญใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งครอบคลุม การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การรวบรวมสารสนเทศ และการแนะนำแหล่งสารสนเทศ โดยสามารถติดต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่หอสมุด ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

   ทาง Chat Online ผ่านเว็บไซต์ ตลอด 24 ชั่วโมง

   ทางโทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5711 และ 0 2242 5900 ต่อ 5721 ในวันเวลาทำการ