นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหอสมุดรัฐสภา

Privacy Policy of National Assembly Library of Thailand

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

เพื่อให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หอสมุดรัฐสภาจึงขอชี้แจงรายละเอียดในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูล

หอสมุดรัฐสภาดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้บริการบางอย่างของหอสมุดรัฐสภา เช่น บริการตรวจสอบข้อมูลการยืมคืนด้วยตนเอง บริการยืมต่อทรัพยากร บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด เป็นต้น
 2. เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. ว่าด้วยการเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดเก็บบันทึก (Log) การเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ
 3. เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของหอสมุดรัฐสภา
 4. เพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร ส่งคำตอบและข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการ 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่หอสมุดรัฐสภาเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อบัญชีผู้ใช้งานระบบ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 2. ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

หอสมุดรัฐสภาได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนและช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 1. จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้ในการยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุด และให้บริการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด
 2. จากการตอบแบบสอบถาม และการสื่อสารทางอีเมล หรือ ช่องทางอื่น ๆ
 3. จากการเข้าใช้งานเว็บไซต์หอสมุดรัฐสภาผ่านคุกกี้ (Cookies) ของเบราวเซอร์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

หอสมุดรัฐสภาจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูล” ข้อมูลบางอย่างอาจถูกประมวลผลเป็นข้อมูลรวมโดยวิธีการที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสถิติ

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. หอสมุดรัฐสภาดำเนินงานตามที่จำเป็นและสมเหตุสมผลด้วยวิธีการทางเทคนิคและวิธีการทำงานของหน่วยงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่หอสมุดรัฐสภาใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายนอก หอสมุดรัฐสภาจะทำให้แน่ใจว่า ได้กำหนดข้อตกลงให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 2. หอสมุดรัฐสภาขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

หอสมุดรัฐสภาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผล เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นตามคำร้องขอจากเจ้าของข้อมูล คำสั่งจากหน่วยงานของรัฐ หรือ คำสั่งศาล เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หอสมุดรัฐสภาจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ภายในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดเก็บรวมรวม วิธีการเก็บรวบรวม บุคคลที่จะได้รับข้อมูล เหตุผลและระยะเวลาที่จัดเก็บ
 2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
 3. สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บตามนโยบายนี้
 4. สิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

หอสมุดรัฐสภาใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อนำข้อมูลที่จัดเก็บไปปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ในหน้าการตั้งค่าเบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ได้ 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หอสมุดรัฐสภาสงวนสิทธิในการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่จะมีผลบังคับใช้ตามสถานการณ์จริง ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา

วิธีการติดต่อ

กรณีที่ท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหอสมุดรัฐสภา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711, 5714, 5721-22  
โทรสาร : +66(0) 2242 5990
อีเมล : [email protected]

 

TH