ผลงานวิจัยของรัฐสภา

โดย อรณิช รุ่งธิปานนท์, วิทยากรเชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สำนักวิชาการ (2563)
โดย ปรียวรรณ สุวรรณสูนย์, วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ (2563)
โดย ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง, เจษฎ์ โทณะวณิก, ร.ต.อ. ดร.ชูชีวรรณ ตมิศานนท์, จุฬา จงสถิตย์ถาวร, เบญญา วงศ์สว่าง (2560)
โดย ฐากูร จุลินทร, วิทยากรชำนาญการพิเศษ, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา (2557)